Khasiat dan Manfaat

ATI RAJA

Sulawesi Selatan

Jai lebang ni rampae ibau
Ati raja to sunggu ari pau-pau kodong
Raja leal ani-ani puji ati-ati raja
Ni atommo ni kalla dodu
Puna ni ato sunggu bau
Ati raja nat ena
Raja leal lara panji sero ati-ati raja
Kek ke kini pella tomi
Laku apa mi sunggu la bau
Ati raja nama jai balla batu ta kodong
Raja leal la puna kodia ati-ati raja
Kaleleang mange-mange bau...mange-mange bau..

No comments:

Post a Comment